جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97022096سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/12/231398/4/51399/8/52575
97015570کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/3/51399/8/52575
97001942علوم پزشکی1397/5/251397/8/61399/8/62460
97003448پژوهشی تفاهم نامه ای1397/4/211397/8/61399/8/62430
98004253علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1398/5/101398/7/71399/8/72370
95849755کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/8/81399/8/82270
96003002پژوهشی تفاهم نامه ای1396/12/231397/3/11399/9/1050
نمایش ۱٬۲۹۱ تا ۱٬۲۹۷ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.