جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
8610757کشاورزی و منابع طبیعی1391/3/101391/4/271393/4/2722830
950021کرسی1395/3/261395/6/211398/6/2142936
940003کرسی1394/6/281394/7/191399/7/194180
940002کرسی1394/5/31394/6/41399/6/48680
940001کرسی1394/3/171394/3/241399/3/2415860
930027کرسی1393/9/231393/11/211398/11/2128154
841117علوم پزشکی1391/7/251391/8/211393/2/21235075
نمایش ۱٬۲۹۱ تا ۱٬۲۹۷ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.