جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96015181رساله دکتری1397/3/241397/5/71399/5/71130
96011035علوم پزشکی1397/4/211397/5/21399/5/21180
96014939رساله دکتری1397/3/241397/5/21399/5/21180
96015359علوم و علوم زیستی1397/4/211397/5/21398/11/22990
96017207رساله دکتری1397/3/241397/5/21399/5/21180
96009938پژوهشی تفاهم نامه ای1396/12/171397/5/11399/5/11190
96012773پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/2/201397/5/11398/5/24770
96014807رساله دکتری1397/3/241397/4/311399/4/311200
96017102علوم و علوم زیستی1397/4/211397/4/311398/11/13000
96013157رساله دکتری1397/3/241397/4/301399/4/301210
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.