جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92005386فنی و مهندسی1392/5/61392/4/311393/4/31227985
92001066کشاورزی و منابع طبیعی1392/6/131392/6/41393/4/4230670
90003177علوم پزشکی1390/10/171391/4/41393/4/4230680
91003341میان گروهی1391/9/11391/10/51393/4/5230560
90007923کشاورزی و منابع طبیعی1391/11/291391/11/151393/5/15226565
91001363فنی و مهندسی1391/12/141392/2/161393/5/16226440
91044636میان گروهی1392/2/311392/2/171393/5/17226330
91004391علوم پزشکی1391/12/141391/11/191393/5/19226180
90001544علوم پزشکی1390/10/131390/11/31393/5/3227665
90002195فنی و مهندسی1391/12/91392/2/301393/5/30225075
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.