جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96015430رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/241270
96016042رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412765
96016174رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412750
96016663رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412750
96016664رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/241270
96015681رساله دکتری1397/3/241397/4/101399/4/1014150
96016699رساله دکتری1397/3/241397/4/101399/4/1014150
96001369رساله دکتری1395/8/241397/4/41399/4/41470
96001562رساله دکتری1396/5/191397/1/221399/1/2222155
96001310رساله دکتری1395/8/241396/12/261398/12/262450
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.