جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96014791پژوهشی تفاهم نامه ای1397/8/101397/11/151399/5/1510665
96010500فنی و مهندسی1397/8/101397/11/31399/5/31170
97005795فرا رشته ای علوم انسانی و اجتماعی1397/8/101397/11/31399/5/31170
97004223فنی و مهندسی1397/8/101397/11/31399/5/31170
97004515کشاورزی و منابع طبیعی1397/8/101397/10/111399/4/1114035
96008778پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/8/101397/10/81398/10/932160
96014521پسا دکتری1397/8/101397/10/81398/10/932150
97004374کشاورزی و منابع طبیعی1397/8/101397/9/271399/3/2715555
97005574کشاورزی و منابع طبیعی1397/8/101397/9/271399/6/276470
97006113میان گروهی1397/8/101397/9/271398/12/2724475
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.