جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
93015490کشاورزی و منابع طبیعی1393/12/51393/12/91395/12/9134450
93010424کشاورزی و منابع طبیعی1393/9/181393/9/191395/3/19160345
92013470کشاورزی و منابع طبیعی1393/6/171393/6/191393/12/19205180
92034660کشاورزی و منابع طبیعی1393/4/301393/5/41396/5/4119560
92043149کشاورزی و منابع طبیعی1393/5/61393/4/11395/6/1152985
92030796کشاورزی و منابع طبیعی1393/2/311393/3/311394/10/1176988
92040406کشاورزی و منابع طبیعی1393/3/271393/3/311394/3/31195050
92043155کشاورزی و منابع طبیعی1393/3/271393/3/311395/3/31159160
92014117کشاورزی و منابع طبیعی1392/12/171393/1/301395/1/30165330
92033695کشاورزی و منابع طبیعی1393/1/261393/1/301395/1/30165370
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.