جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89003204علوم پزشکی1389/12/111390/2/181391/12/18277355
89003270علوم پزشکی1389/12/111390/1/211391/4/21301044
87020146علوم و علوم زیستی1389/11/91389/11/271390/11/27315580
89000416کشاورزی و منابع طبیعی1389/10/251389/11/251391/3/25303772
89000965علوم و علوم زیستی1389/10/181389/10/181390/6/18331260
89000692میان گروهی1389/10/181389/10/181390/12/1831330
89000918میان گروهی1389/10/61389/10/61391/4/6302560
88001517کشاورزی و منابع طبیعی1389/8/241389/8/241391/8/24288735
88001410علوم و علوم زیستی1389/7/181389/7/181391/1/18310575
88000272میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۲۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.