جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89002374علوم و علوم زیستی1390/3/21390/3/41391/3/4305780
89000416کشاورزی و منابع طبیعی1389/10/251389/11/251391/3/25303772
89002851فنی و مهندسی1390/3/21390/3/21391/3/2305910
91000674مدیریت و علوم اقتصادی1391/4/271391/7/51391/12/527880
89003204علوم پزشکی1389/12/111390/2/181391/12/18277355
90002920علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/11/191390/11/261391/11/2627970
89002428علوم پزشکی1390/3/11390/3/21391/11/2282075
88001212ریاضی و فیزیک1390/9/131390/10/61391/10/6284580
89002458علوم پزشکی1390/10/121390/10/111391/10/11284160
88001410علوم و علوم زیستی1389/7/181389/7/181391/1/18310575
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۲۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.