جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
86121230میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
88000667کشاورزی و منابع طبیعی1389/4/301389/4/301391/4/30300155
89003204علوم پزشکی1389/12/111390/2/181391/12/18277355
89003270علوم پزشکی1389/12/111390/1/211391/4/21301044
87020146علوم و علوم زیستی1389/11/91389/11/271390/11/27315580
89000418کشاورزی و منابع طبیعی1389/11/21390/2/211392/2/21271060
89000918میان گروهی1389/10/61389/10/61391/4/6302560
89000416کشاورزی و منابع طبیعی1389/10/251389/11/251391/3/25303772
89000965علوم و علوم زیستی1389/10/181389/10/181390/6/18331260
89000692میان گروهی1389/10/181389/10/181390/12/1831330
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۲۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.