جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
88000278میان گروهی1388/10/301388/10/301389/10/30354170
88000272میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
87041643علوم پزشکی1389/1/231389/1/231392/1/23273970
87041155کشاورزی و منابع طبیعی1388/5/241388/5/241389/11/24351875
87041126علوم پزشکی1391/8/81391/8/81393/8/8218125
87020271علوم و علوم زیستی1390/3/11390/3/11391/9/128803
87020146علوم و علوم زیستی1389/11/91389/11/271390/11/27315580
86121230میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
86121105فنی و مهندسی1387/11/301387/11/301388/8/3039600
86121097کشاورزی و منابع طبیعی1388/9/141388/9/141389/9/14358685
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۲۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.