جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
88001212ریاضی و فیزیک1390/9/131390/10/61391/10/6284580
90002440فنی و مهندسی1390/12/231390/12/171391/9/17286450
87020271علوم و علوم زیستی1390/3/11390/3/11391/9/128803
88001517کشاورزی و منابع طبیعی1389/8/241389/8/241391/8/24288735
90001067علوم پزشکی1390/4/61390/4/131391/8/13289850
90003133میان گروهی1390/8/71390/8/71391/8/7290350
89000958فنی و مهندسی1390/7/231390/7/231391/7/23291765
90001888میان گروهی1390/7/111390/7/111391/7/11292955
88000272میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
86121230میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.