جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97021772پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201130
98003951پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201160
98004556پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201150
97011068پسا دکتری1398/5/101398/8/201399/8/21100
97018318پسا دکتری1397/12/231398/8/201399/8/21100
97018389پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/8/201399/8/21100
97007958پسا دکتری1397/8/101398/8/221399/8/23850
98000482پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
97024308پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/2380
97025260پسا دکتری1398/5/101398/8/221399/8/23860
نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.