جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97024145پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/85250
98000790پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/85260
98003994پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/8520
98004253علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1398/5/101398/7/71399/8/72370
97013067پسا دکتری1398/5/101398/7/11399/7/25820
98005690پسا دکتری1398/5/101398/7/11399/7/25880
98000409پسا دکتری1398/5/101398/6/271399/6/286360
98001549پسا دکتری1398/5/101398/6/271399/6/28630
97023254پسا دکتری1398/5/101398/6/161399/6/177470
97013583پسا دکتری1398/5/101398/6/161399/6/177450
نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.