جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90004136کشاورزی و منابع طبیعی1391/2/201391/3/241392/2/24270730
90002327کشاورزی و منابع طبیعی1390/11/161391/3/21392/3/2269860
89002489کشاورزی و منابع طبیعی1390/10/281390/11/101392/5/1026300
90000225کشاورزی و منابع طبیعی1390/9/11390/9/11392/9/1251930
89000418کشاورزی و منابع طبیعی1389/11/21390/2/211392/2/21271060
89000416کشاورزی و منابع طبیعی1389/10/251389/11/251391/3/25303772
88001517کشاورزی و منابع طبیعی1389/8/241389/8/241391/8/24288735
88000667کشاورزی و منابع طبیعی1389/4/301389/4/301391/4/30300155
86121097کشاورزی و منابع طبیعی1388/9/141388/9/141389/9/14358685
87041155کشاورزی و منابع طبیعی1388/5/241388/5/241389/11/24351875
نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.