جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98001691پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/184250
98001878پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/7/41398/8/221399/8/2380
98001934پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410750
98002037پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/8/11399/8/22850
98002197پسا دکتری1398/5/101398/8/11399/8/2280
98003459پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23860
98003951پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201160
98003994پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/8520
98004253علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1398/5/101398/7/71399/8/72370
98004333پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.