جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89000958فنی و مهندسی1390/7/231390/7/231391/7/23291765
90001888میان گروهی1390/7/111390/7/111391/7/11292955
88000272میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
86121230میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
90004176مدیریت و علوم اقتصادی1390/9/211390/9/211391/6/21295065
91000610علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/10/81391/2/121391/6/12295955
89000918میان گروهی1389/10/61389/10/61391/4/6302560
88000667کشاورزی و منابع طبیعی1389/4/301389/4/301391/4/30300155
89003270علوم پزشکی1389/12/111390/1/211391/4/21301044
89000318فنی و مهندسی1390/4/61390/4/191391/4/19301240
نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.