جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89000918میان گروهی1389/10/61389/10/61391/4/6302560
89000692میان گروهی1389/10/181389/10/181390/12/1831330
89000418کشاورزی و منابع طبیعی1389/11/21390/2/211392/2/21271060
89000416کشاورزی و منابع طبیعی1389/10/251389/11/251391/3/25303772
89000318فنی و مهندسی1390/4/61390/4/191391/4/19301240
88001517کشاورزی و منابع طبیعی1389/8/241389/8/241391/8/24288735
88001410علوم و علوم زیستی1389/7/181389/7/181391/1/18310575
88001212ریاضی و فیزیک1390/9/131390/10/61391/10/6284580
88000667کشاورزی و منابع طبیعی1389/4/301389/4/301391/4/30300155
88000642میان گروهی1391/3/301391/4/111393/4/11229950
نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.