جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97018309پسا دکتری1398/3/301398/7/71399/7/8520
97021370پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/8520
97024145پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/85250
98000790پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/85260
98003994پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/8520
98004253علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1398/5/101398/7/71399/8/72370
97024802پسا دکتری1398/5/101398/8/11399/8/2280
98002037پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/8/11399/8/22850
98002197پسا دکتری1398/5/101398/8/11399/8/2280
97013404پسا دکتری1398/5/101398/8/191399/8/201150
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.