جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89002574علوم پزشکی1390/8/151390/8/151392/2/15271680
89002489کشاورزی و منابع طبیعی1390/10/281390/11/101392/5/1026300
89002458علوم پزشکی1390/10/121390/10/111391/10/11284160
89002454فنی و مهندسی1391/7/231391/9/201392/7/20255985
89002428علوم پزشکی1390/3/11390/3/21391/11/2282075
89002374علوم و علوم زیستی1390/3/21390/3/41391/3/4305780
89002066میان گروهی1391/5/71391/5/81392/9/8251275
89001909میان گروهی1390/9/71390/9/71392/3/7269370
89000965علوم و علوم زیستی1389/10/181389/10/181390/6/18331260
89000958فنی و مهندسی1390/7/231390/7/231391/7/23291765
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.