جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98000724میان گروهی1398/3/301398/5/131399/5/1310850
98001934پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410750
98000519ریاضی و فیزیک1398/3/301398/5/121399/5/1210960
97024302ریاضی و فیزیک1398/3/301398/5/121399/7/124870
97024509مدیریت و علوم اقتصادی1398/3/301398/5/121399/5/1210925
97022488پژوهشی تفاهم نامه ای1398/5/101398/9/51399/8/52560
97025260پسا دکتری1398/5/101398/8/221399/8/23860
97011068پسا دکتری1398/5/101398/8/201399/8/21100
97018389پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/8/201399/8/21100
97013404پسا دکتری1398/5/101398/8/191399/8/201150
نمایش ۱٬۲۵۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.