جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97024754میان گروهی1398/3/301398/6/91399/6/98160
97024802پسا دکتری1398/5/101398/8/11399/8/2280
97025058پسا دکتری1398/3/301398/6/31399/6/48650
97025260پسا دکتری1398/5/101398/8/221399/8/23860
97025263پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410760
97025295پسا دکتری1398/2/51398/3/71399/3/817350
97025340پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/18420
97025655پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/2/51398/4/61399/4/71440
97026042ریاضی و فیزیک1398/3/301398/8/221399/8/2290
97026134پسا دکتری1398/2/51398/3/71399/3/817375
نمایش ۱٬۲۵۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.