جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97009938علوم و علوم زیستی1397/9/221397/10/111399/8/112070
93025031کشاورزی و منابع طبیعی1394/8/101394/8/111399/8/112070
96010811علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات1397/2/201397/5/131399/8/131860
96005246پژوهشی تفاهم نامه ای1396/5/191396/8/131399/8/131870
95833468سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1395/11/231395/12/141399/8/141740
96007838میان گروهی1396/12/231397/2/151399/8/151670
97013404پسا دکتری1398/5/101398/8/191399/8/201150
97021772پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201130
98003951پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201160
98004556پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201150
نمایش ۱٬۲۵۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.