جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90001677میان گروهی1390/7/111390/7/111392/7/11256860
90001544علوم پزشکی1390/10/131390/11/31393/5/3227665
90001067علوم پزشکی1390/4/61390/4/131391/8/13289850
90000947میان گروهی1390/9/21390/9/21392/9/2251865
90000657کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/261393/1/26237630
90000225کشاورزی و منابع طبیعی1390/9/11390/9/11392/9/1251930
89003322فنی و مهندسی1390/10/101390/10/151392/1/15274775
89003270علوم پزشکی1389/12/111390/1/211391/4/21301044
89003204علوم پزشکی1389/12/111390/2/181391/12/18277355
89002851فنی و مهندسی1390/3/21390/3/21391/3/2305910
نمایش ۱٬۲۵۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.