جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90002327کشاورزی و منابع طبیعی1390/11/161391/3/21392/3/2269860
90007129علوم پزشکی1391/2/311391/3/21392/11/2245960
90007764میان گروهی1391/2/271391/2/311392/9/125190
90007860علوم و علوم زیستی1391/2/121391/2/251392/8/2525250
90007053هنر و معماری1391/2/161391/2/231392/2/23270850
90005972میان گروهی1390/12/231391/2/191392/5/19262180
91000610علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/10/81391/2/121391/6/12295955
90002714علوم و علوم زیستی1391/2/101391/2/111392/2/11272080
90005421علوم و علوم زیستی1390/12/231391/2/51392/2/5272670
90003307علوم پزشکی1390/12/231391/1/161393/1/16238670
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.