جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97023682پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/221399/2/2318950
97023845پژوهشی تفاهم نامه ای1397/12/231398/4/121399/4/121390
97024145پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/85250
97024288پسا دکتری1398/5/101398/6/101399/6/118050
97024291پسا دکتری1398/2/51398/3/51399/3/61750
97024302ریاضی و فیزیک1398/3/301398/5/121399/7/124870
97024308پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/2380
97024319پژوهشی تفاهم نامه ای1397/12/231398/4/121399/3/121700
97024509مدیریت و علوم اقتصادی1398/3/301398/5/121399/5/1210925
97024631گرنت1395/11/301398/2/211399/2/211910
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.