جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98002037پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/8/11399/8/22850
98002197پسا دکتری1398/5/101398/8/11399/8/2280
97022488پژوهشی تفاهم نامه ای1398/5/101398/9/51399/8/52560
97022096سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/12/231398/4/51399/8/52575
97015570کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/3/51399/8/52575
97001942علوم پزشکی1397/5/251397/8/61399/8/62460
97003448پژوهشی تفاهم نامه ای1397/4/211397/8/61399/8/62430
98004253علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1398/5/101398/7/71399/8/72370
95849755کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/8/81399/8/82270
97017102علوم پزشکی1398/3/301398/6/101399/8/10210
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.