جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91000939علوم پزشکی1391/9/281391/8/31392/2/327280
90004136کشاورزی و منابع طبیعی1391/2/201391/3/241392/2/24270730
90007053هنر و معماری1391/2/161391/2/231392/2/23270850
89000418کشاورزی و منابع طبیعی1389/11/21390/2/211392/2/21271060
89002574علوم پزشکی1390/8/151390/8/151392/2/15271680
90002714علوم و علوم زیستی1391/2/101391/2/111392/2/11272080
91003775مدیریت و علوم اقتصادی1392/1/281391/12/91392/12/924210
91005171فنی و مهندسی1391/12/221391/12/81392/12/8242420
91001813میان گروهی1391/9/11391/9/71392/12/7242580
91004850علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/12/261391/12/51392/12/524270
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.