جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90003070علوم پزشکی1390/11/161390/11/301392/11/30243250
90002920علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/11/191390/11/261391/11/2627970
90002714علوم و علوم زیستی1391/2/101391/2/111392/2/11272080
90002646میان گروهی1390/10/11390/10/191392/6/19259185
90002440فنی و مهندسی1390/12/231390/12/171391/9/17286450
90002327کشاورزی و منابع طبیعی1390/11/161391/3/21392/3/2269860
90002217علوم و علوم زیستی1391/2/101391/3/61393/5/6227350
90002195فنی و مهندسی1391/12/91392/2/301393/5/30225075
90001888میان گروهی1390/7/111390/7/111391/7/11292955
90001707میان گروهی1390/11/161390/11/301392/11/3024325
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.