جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90003557کشاورزی و منابع طبیعی1391/6/251391/7/41392/10/4248645
90007534فنی و مهندسی1391/9/71391/9/291392/9/2924910
91002869مدیریت و علوم اقتصادی1392/2/151391/9/281392/9/2824920
90008053علوم پزشکی1391/2/271391/3/91392/9/9251130
91058105علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/4/171392/4/81392/9/8251235
89002066میان گروهی1391/5/71391/5/81392/9/8251275
91002608علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/12/91391/12/51392/9/5251570
90000947میان گروهی1390/9/21390/9/21392/9/2251865
90007764میان گروهی1391/2/271391/2/311392/9/125190
90000225کشاورزی و منابع طبیعی1390/9/11390/9/11392/9/1251930
نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.