جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97011444فنی و مهندسی1397/10/271398/1/271399/7/273339
97014024کشاورزی و منابع طبیعی1397/10/271398/1/271399/7/273340
97023343فنی و مهندسی1398/3/301398/5/281399/7/283240
96015329رساله دکتری1397/3/241397/8/11399/8/1290
96011127علوم و علوم زیستی1396/12/171397/8/11399/8/1290
97004431علوم پزشکی1397/5/251397/8/11399/8/12975
97005076سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/6/221397/8/11399/8/12960
96013594سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/3/241397/4/311399/8/12975
95848864میان گروهی1395/12/211396/9/11399/8/12930
97024802پسا دکتری1398/5/101398/8/11399/8/2280
نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.