جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90004176مدیریت و علوم اقتصادی1390/9/211390/9/211391/6/21295065
90004136کشاورزی و منابع طبیعی1391/2/201391/3/241392/2/24270730
90004023علوم پزشکی1390/10/81390/11/31392/11/3245860
90003789علوم پزشکی1390/10/81390/11/231392/11/23243947
90003645کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/31391/5/81393/5/8227135
90003557کشاورزی و منابع طبیعی1391/6/251391/7/41392/10/4248645
90003332علوم پزشکی1390/10/131390/12/141392/6/14259665
90003307علوم پزشکی1390/12/231391/1/161393/1/16238670
90003177علوم پزشکی1390/10/171391/4/41393/4/4230680
90003133میان گروهی1390/8/71390/8/71391/8/7290350
نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.