جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90008157کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/311391/6/11393/6/1224835
90005663ریاضی و فیزیک1391/5/181391/5/251392/11/25243780
91001291علوم پزشکی1391/4/311391/5/231393/11/23207950
90007105هنر و معماری1391/5/91391/5/111392/3/1126900
90008212میان گروهی1391/5/71391/5/111392/11/11245160
89002066میان گروهی1391/5/71391/5/81392/9/8251275
90003645کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/31391/5/81393/5/8227135
91000641علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/3/301391/5/21393/1/2239945
8610757کشاورزی و منابع طبیعی1391/3/101391/4/271393/4/2722830
90000657کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/261393/1/26237630
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.