جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
87041155کشاورزی و منابع طبیعی1388/5/241388/5/241389/11/24351875
93031030فنی و مهندسی1394/11/51396/6/41397/12/462878
98005527پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23880
98005690پسا دکتری1398/5/101398/7/11399/7/25880
97000548پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/3/241398/6/101399/6/118080
97022259ریاضی و فیزیک1397/12/231398/2/231399/5/239880
97010601فنی و مهندسی1397/12/21398/2/41399/2/420880
97019282گرنت آغاز1397/11/171398/2/41399/2/420880
96015468پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/11/281398/11/2927380
97017452پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/11/141398/11/1528780
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.