جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91057388معارف و علوم اسلامی1392/7/171392/2/301392/11/30243230
90001707میان گروهی1390/11/161390/11/301392/11/3024325
90003070علوم پزشکی1390/11/161390/11/301392/11/30243250
90005663ریاضی و فیزیک1391/5/181391/5/251392/11/25243780
90003789علوم پزشکی1390/10/81390/11/231392/11/23243947
92017758میان گروهی1392/9/111392/8/131392/11/13244927
90008212میان گروهی1391/5/71391/5/111392/11/11245160
90004023علوم پزشکی1390/10/81390/11/31392/11/3245860
90007129علوم پزشکی1391/2/311391/3/21392/11/2245960
91004304علوم و علوم زیستی1391/9/271391/10/121392/10/1224790
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.