جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97005870علوم و علوم زیستی1397/9/221397/11/31399/7/3570
98005981پسا دکترا کرسی1398/7/31399/7/45650
96004060پژوهشی تفاهم نامه ای1396/7/271396/9/41399/7/4565
97013598فنی و مهندسی1397/12/21398/3/51399/7/55550
97022407کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/3/51399/7/55530
97004779فنی و مهندسی1397/6/221397/9/51399/7/55575
96010619پژوهشی تفاهم نامه ای1397/2/201397/5/71399/7/75360
98000378پسا دکتری1398/5/101398/7/71399/7/8520
97018309پسا دکتری1398/3/301398/7/71399/7/8520
97021370پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/8520
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.