جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97018394پژوهشی تفاهم نامه ای1397/12/21398/4/61398/12/626670
97025655پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/2/51398/4/61399/4/71440
97015808پسا دکتری1397/12/21398/5/121399/5/1310840
98000519ریاضی و فیزیک1398/3/301398/5/121399/5/1210960
97024302ریاضی و فیزیک1398/3/301398/5/121399/7/124870
97024509مدیریت و علوم اقتصادی1398/3/301398/5/121399/5/1210925
97022262پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/141070
97022354پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/3/301398/5/131399/5/1410755
97023018پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410770
97025263پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410760
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.