جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90000947میان گروهی1390/9/21390/9/21392/9/2251865
90007764میان گروهی1391/2/271391/2/311392/9/125190
90000225کشاورزی و منابع طبیعی1390/9/11390/9/11392/9/1251930
90007860علوم و علوم زیستی1391/2/121391/2/251392/8/2525250
91003851علوم پزشکی1391/8/11391/8/101392/8/1025400
89002454فنی و مهندسی1391/7/231391/9/201392/7/20255985
90001677میان گروهی1390/7/111390/7/111392/7/11256860
90006302ریاضی و فیزیک1391/3/81391/3/271392/6/27258320
90007583فنی و مهندسی1391/5/231391/6/251392/6/25258560
90002646میان گروهی1390/10/11390/10/191392/6/19259185
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.