جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90006302ریاضی و فیزیک1391/3/81391/3/271392/6/27258320
91000641علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/3/301391/5/21393/1/2239945
88000642میان گروهی1391/3/301391/4/111393/4/11229950
90007951علوم پزشکی1391/3/221391/3/311392/3/31267085
8610757کشاورزی و منابع طبیعی1391/3/101391/4/271393/4/2722830
90007129علوم پزشکی1391/2/311391/3/21392/11/2245960
90008053علوم پزشکی1391/2/271391/3/91392/9/9251130
90007764میان گروهی1391/2/271391/2/311392/9/125190
90005525میان گروهی1391/2/241391/3/211392/3/21268040
90004136کشاورزی و منابع طبیعی1391/2/201391/3/241392/2/24270730
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.