جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97018849پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/71399/2/82040
97018882پژوهشی تفاهم نامه ای1397/10/271398/1/261399/1/2621720
97018902پسا دکتری1397/12/231398/2/221399/2/2318985
97019042پسا دکتری1398/3/301398/7/11399/7/2580
97019079گرنت1397/9/251397/11/81398/11/82930
97019282گرنت آغاز1397/11/171398/2/41399/2/420880
97019397هنر و معماری1397/12/21398/7/11399/7/15960
97019494پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/231399/2/241880
97019835پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/221399/2/2318950
97020435پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/4/51399/4/61450
نمایش ۱٬۲۱۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.