جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89002454فنی و مهندسی1391/7/231391/9/201392/7/20255985
91001813میان گروهی1391/9/11391/9/71392/12/7242580
90006307میان گروهی1391/8/301391/8/301393/4/30228040
91002863علوم پزشکی1391/8/11391/8/271393/8/27216375
841117علوم پزشکی1391/7/251391/8/211393/2/21235075
91000233علوم پزشکی1391/5/71391/8/161393/10/16211550
91003260علوم پزشکی1391/7/251391/8/101393/4/10230085
91003851علوم پزشکی1391/8/11391/8/101392/8/1025400
87041126علوم پزشکی1391/8/81391/8/81393/8/8218125
91002930علوم پزشکی1391/8/101391/8/41393/8/4218550
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.