جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96003683طرح بین الملل - RFBR روسیه1396/1/311396/7/231399/7/233755
96003747طرح بین الملل - RFBR روسیه1396/1/311396/7/231399/7/233730
96004204طرح بین الملل - RFBR روسیه1396/1/311396/7/231399/7/233785
96013409رساله دکتری1397/3/241397/7/241399/7/24360
96015856رساله دکتری1397/3/241397/7/241399/7/243650
96015363رساله دکتری1397/3/241397/7/251399/7/25350
96002684علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97006723علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/10/271398/1/261399/7/263475
97001144علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/8/101398/1/261399/7/263450
97005950فنی و مهندسی1397/9/221398/1/261399/7/263420
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.