جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97018849پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/71399/2/82040
97001426کارگاه بین الملل - راه ابریشم چین1397/9/181398/3/11398/3/65340
96010101علوم پزشکی1397/12/21398/3/51399/3/517650
97005822سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/10/271398/3/51399/3/517620
97008711سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/12/21398/3/51399/3/517675
97013598فنی و مهندسی1397/12/21398/3/51399/7/55550
97015570کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/3/51399/8/52575
97017518میان گروهی1397/12/231398/3/51399/6/5850
97022407کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/3/51399/7/55530
97024291پسا دکتری1398/2/51398/3/51399/3/61750
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.