جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96002378کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/7/121399/7/124875
96005945کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/7/101398/1/1059125
95849817کشاورزی و منابع طبیعی1396/4/221396/7/101398/7/104090
95849683کشاورزی و منابع طبیعی1396/4/221396/6/221399/6/226940
96001507کشاورزی و منابع طبیعی1396/4/221396/5/281398/5/2845225
96000062کشاورزی و منابع طبیعی1396/4/221396/5/151397/8/1573540
95848880کشاورزی و منابع طبیعی1396/3/41396/4/181397/4/1885260
95837785کشاورزی و منابع طبیعی1396/1/311396/3/101397/9/1071060
95816990کشاورزی و منابع طبیعی1395/11/21396/3/61397/11/66550
95814286کشاورزی و منابع طبیعی1395/11/231396/3/61398/9/2133986
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.