جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97018309پسا دکتری1398/3/301398/7/71399/7/8520
97018312فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
97018315علوم پزشکی1397/12/231398/2/231399/6/236835
97018318پسا دکتری1397/12/231398/8/201399/8/21100
97018389پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/8/201399/8/21100
97018394پژوهشی تفاهم نامه ای1397/12/21398/4/61398/12/626670
97018404پسا دکتری1397/12/231398/3/71399/3/817350
97018481فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
97018678پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/41399/2/52070
97018764گرنت آغاز1397/11/171397/12/51399/5/511570
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.