جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
94006601علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1394/11/101396/1/281397/7/287510
95839785فنی و مهندسی1395/11/231396/1/281397/1/289340
95818903علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1395/11/21396/1/71397/7/77720
95822903فنی و مهندسی1395/9/251395/12/251397/6/257850
94019640کشاورزی و منابع طبیعی1394/10/201395/12/141396/12/149760
95830975میان گروهی1395/10/61395/12/71397/12/76250
95830529ریاضی و فیزیک1395/9/141395/12/31397/6/38060
94807793فنی و مهندسی1395/7/181395/11/241397/5/248160
94801711معارف و علوم اسلامی1394/11/111395/11/51398/11/52960
95005404پسا دکتری تفاهم نامه ای1395/9/41395/10/181396/10/1910320
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.