جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91001363فنی و مهندسی1391/12/141392/2/161393/5/16226440
91001291علوم پزشکی1391/4/311391/5/231393/11/23207950
91000939علوم پزشکی1391/9/281391/8/31392/2/327280
91000674مدیریت و علوم اقتصادی1391/4/271391/7/51391/12/527880
91000641علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/3/301391/5/21393/1/2239945
91000610علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/10/81391/2/121391/6/12295955
91000548علوم و علوم زیستی1391/4/311391/7/41393/7/4221550
91000233علوم پزشکی1391/5/71391/8/161393/10/16211550
91000228علوم پزشکی1393/9/31393/10/101395/4/1015810
90008212میان گروهی1391/5/71391/5/111392/11/11245160
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.