جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97014619کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/2/231399/2/2318910
97016383علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/2380
97016813فنی و مهندسی1397/12/21398/2/231399/2/2318950
97017019کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/2/231399/5/23980
97017185ریاضی و فیزیک1397/12/21398/2/231399/5/239845
97018266فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23855
97018312فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
97018315علوم پزشکی1397/12/231398/2/231399/6/236835
97018481فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
97019494پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/231399/2/241880
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.