جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96002378کشاورزی و منابع طبیعی1396/6/231396/7/121399/7/124875
98000378پسا دکتری1398/5/101398/7/71399/7/8520
97018309پسا دکتری1398/3/301398/7/71399/7/8520
97021370پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/8520
97024145پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/85250
98000790پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/85260
98003994پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/8520
96010619پژوهشی تفاهم نامه ای1397/2/201397/5/71399/7/75360
97013598فنی و مهندسی1397/12/21398/3/51399/7/55550
97022407کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/3/51399/7/55530
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.