جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96015369رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/241270
96011475رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412775
96011546رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412770
96013247رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412760
96013389رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412750
96013420رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/241270
96013714رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412750
96013780رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412750
96015076رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412750
96015230رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/241270
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.